Statut Fundacji Laboratorium Kultury Książki „Libroskop”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Laboratorium Kultury Książki „Libroskop”, ustanowiona przez Krzysztofa Lesz-czyńskiego, zwanego dalej Fundatorem, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 403/2014, sporządzonym w dniu 30 stycznia 2014 roku przed notariuszem Adamiłą Czyniewską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Tęczowej 11 we Wrocławiu, jest dobrowolną, samo-rządną organizacją społeczną i prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 tekst jednolity) oraz niniej-szego Statutu.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

 4. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń, spół-dzielni i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami.

 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§3

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Laboratorium Kultury Książki „Libroskop”. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą Fundacja „Libroskop”.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy w wybranych językach obcych.

 3. Fundacja może używać godła jako wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zare-jestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

 4. Fundacja może używać także logotypów, banerów i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

§4

 1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróż-nieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposia-dającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§5

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 2. Ministrem właściwym z uwagi na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-dowego.

Rozdział II – Definicje, wizja i misja Fundacji

§6

Definicje pojęć

 1. Książka jest rozumiana jako utwór, którego celem jest przekaz treści tekstu, niezależnie od formy jego ustalenia. W szczególności w formie graficznej: druku lub zapisu elektro-nicznego, wzbogacanego obrazem lub dźwiękiem, a także w dowolnej innej formie utrwalenia dostępnej zmysłom.

 2. Kultura książki jest rozumiana jako ogół zjawisk i spraw związanych z książkami. Są to książki w akcji i w interakcji – działaniu i relacjach np.: w pisaniu i czytaniu, w sprzedaży i kupowaniu, w opracowaniu; gromadzone, kochane i prześladowane, jak również w od-niesieniu do ich autorów, właścicieli, czytelników, wydawców, księgarzy itp. (otoczenia społecznego książki, tzw. „kręgu książki”).

§7

Wizja Fundacji

 1. Uznajemy za oczywiste, że książki są szczególnie cennymi dobrami kultury – jako że jeden z filarów naszej cywilizacji jest stworzony z książek. Jesteśmy przeświadczeni, o szcze-gólnym znaczeniu książek dla przeszłego, obecnego i przyszłego rozwoju. Mamy prze-konanie, że w naszych dynamicznych czasach: gwałtownych przemian i przeobrażeń cywilizacyjnych, szczególnie przydatne są niezależne, dobrowolne organizacje, zaanga-żowane w zgłębianie osobistej i społecznej potrzeby książki. Aby stosownie do potrzeb wykorzystywać ich potencjał. Książki są w stanie skutecznie oddziaływać: rozbudzać i zmieniać ludzi, włączać w krąg swego dobroczynnego oddziaływania. Wszak dzięki bogactwu narracji, będących pożywką wyobraźni i instrumentem kształcenia wrażliwości, odkrywamy oraz tworzymy nowe możliwości. Książki dostarczają nam tak wiele przykła-dów. Chcemy spożytkować kulturę książki, by przywrócić znaczenie uważnego czytania, rzetelnego pisania i tworzenia dobrych opowieści. Zależy nam, by ekologicznie zago-spodarować bogactwo „świata książek”, właściwie ulokowanego w przestrzeni publicznej. Tak, aby z ich udziałem konstruować nową rzeczywistość, w której ważne miejsce zajmą dobre opowieści.

Misja Fundacji

 1. Dążymy do urzeczywistnienia potencjału kultury książki w kraju i za granicą. Dostępna i przyjazna „sfera książki” jest nam niezbędna dla utrzymania pożądanego stanu indy-widualnych i społecznych kompetencji, zarówno dla inicjowania wszelkiej pozytywnej zmiany jak i rozwoju. Czerpiemy z globalnej spuścizny literackiej, jak również nowych, innowacyjnych autorskich pomysłów. Ich ostatecznym celem jest równowaga wiedzy, różnorodności, dobrostanu, harmonii społecznej i szczęścia osobistego. W pojęciu kultura książki wykorzystujemy wszystkie materialne i duchowe aspekty książki, tradycje i dzie-dzictwo, uniwersalizm i multifunkcjonalność. Działamy na rzecz społeczeństwa jako zróż-nicowanych społeczności z „kręgu książki”: czytelników, twórców itp. oraz instytucji pub-licznych: edukacji, nauki, kultury, religii, polityki, rynku książki itp. Szczególną troską otaczamy młodych ludzi oraz osoby, które z jakichś względów zostały wykluczone z kręgu czytelniczego lub możliwości pisania. Sądzimy, że czytanie książek, jak i zachęta do pisania to wartościowa społecznie droga, dostępna wszystkim. Stawiamy sobie za cel tworzenie przy pomocy „kultury książki” warunków oraz potencjału wzrostu, indywidualnego i spo-łecznego do lepszej jakości życia i osiągania sukcesu.

Rozdział III.

Cele i zasady działania Fundacji

§8

 1. Celem Fundacji jest:

  1. krzewienie w Polsce kultury książki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

  2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z kręgu „kultury książki”

  3. przeciwdziałanie analfabetyzmowi, w tym analfabetyzmowi funkcjonalnemu

  4. inicjowanie i inspirowanie działań aktywnej „polityki książki” jako składnika kra-jowej i ponadnarodowej polityki społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej (jako czynnika ekologii społecznej i ekologii człowieka)

  5. przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i cyfrowemu poprzez włączanie w krąg książki; rozwijanie i wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w „kulturze książki”

  6. działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji literackiej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju świadomości kulturowej Pola-ków

  7. wspieranie aktywności społecznej twórców, autorów i wolnomyślicieli wykonują-cych pracę literacką lub publicystyczną na rzecz istotnych spraw publicznych Rzecz-pospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

  8. tworzenie warunków i wspieranie społecznej roli i znaczenia umiejętności czytania i pisania

  9. propagowanie i wspieranie „małych wspólnot językowych” lub „zagrożonych języ-ków” w obszarze słowa pisanego

  10. rozwój badań i wspieranie prac porównawczych, dotyczących istoty różnic pomię-dzy językami edycji dzieł książkowych, głównie dotyczących publikacji naukowych, edukacyjnych czy służących oświacie i wychowaniu

  11. promocja polskiej twórczości literackiej za granicą i zagranicznej w Polsce

  12. wspieranie „pisarstwa w ogóle”, zwłaszcza twórczości literackiej, a w szczególności młodych twórców

  13. popularyzacja, rozwój i wspieranie wiedzy bibliograficznej i biograficznej

  14. popularyzacja, rozwój i wspieranie wszelkich form biblioterapii i higieny psychicznej poprzez czytanie książek

  15. tworzenie warunków i wsparcie innowacji w zakresie systemów katalogowania, wyszukiwania i dostępu do gromadzonych książek

  16. wspieranie badań w zakresie zmian w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związanych z książkami i innymi postaciami dzieł narracyjnych

  17. wspieranie twórców i pisarzy oraz stowarzyszeń i związków twórczych

  18. działalność charytatywna i pomocowa w dostępie do książek

  19. wspieranie dostępu do nowych metod i źródeł, służących samokształceniu i pozna-waniu

  20. propagowanie i rozwój artystycznej „sztuki książki”, „book-art’u” oraz kształtowania estetycznych postaw czytelniczych

  21. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz klubów książki, pracowni książki, grup biblioterapeutycznych

 1. Działania podejmowane przez Fundację są prowadzone na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem: czytelników, autorów, wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, nauczycieli itp. oraz instytucji publicznych: edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, reli-gijnych, politycznych, opiekuńczych, penitencjarnych, leczniczych, rynku książki itp. Szcze-gólną troską otaczamy młodych ludzi: dzieci, młodzież szkolną, studentów oraz takie osoby, które z jakichś względów zostały pozbawione uczestnictwa w kręgu czytelniczym lub moż-liwości pisania: osoby niepełnosprawne, pasywne, ubogie, wykluczone społecznie.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Samodzielną działalność operacyjną: merytoryczną, organizacyjną, rzeczową oraz finan-sową w obszarze wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z książkami oraz ludźmi lub instytucjami z nimi powiązanymi.

 2. Działalność gospodarczą bądź usługową w zgodzie z celami Fundacji w odniesieniu do spraw, osób i zjawisk związanych z kulturą i rynkiem książki.

 3. Działalność we współpracy wokół celów obranych przez Fundację z:

 1. środowiskami kultury, oświaty, nauki jak też aktywizacją tych środowisk wokół stawianych przez Fundację celów

 2. władzami lokalnymi, oświatowymi, szkołami, klubami czytelniczymi włączając w to miejscowe środowiska twórcze

 3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządo-wymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

 1. Działalność pomocową i charytatywną wokół celów obranych przez Fundację poprzez:

  1. pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób uzdolnionych, niepełnosprawnych, na-piętnowanych, wykluczonych, chorych lub innych w jakiś sposób poszkodowanych

  2. organizowanie kwest pieniężnych

  3. organizowanie zbiórek pieniężnych wśród podmiotów w kraju i za granicą

  4. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

 1. Działalność w zakresie organizacji wolontariatu wokół celów obranych przez Fundację poprzez:

 1. współorganizowanie wolontariatu biblioterapeutycznego, bibliofilskiego, kręgów książki

 2. wsparcie w organizowaniu akcji promujących wolontariat, w tym w środkach komu-nikacji publicznej i masowego przekazu

 1. Pomoc organizacyjną, finansową i rzeczową dla wybranych przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju kompetencji − czytania i pisania, a w szczególności:

 1. środowiskowych zajęć edukacyjnych, warsztatów pisania i czytania (w tym głoś-nego), łącznie z analizą i rozumieniem tekstu

 2. na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświato-wa, kulturalna wspierająca lub propagująca kulturę czytania i pisania

 3. w organizowaniu konferencji naukowych i metodycznych w przedmiocie czytania i pisania

 4. pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym i kulturalnym w organizowaniu zajęć edukacyjnych czy warsztatowych, które tworzą „kulturę czy-telniczą”

 5. w zakresie upowszechniania nawyków czytania i pisania w spauperyzowanych śro-dowiskach lokalnych

 6. w zakresie szerzenia oświaty czytania i pisania wśród osób, dzieci i młodzieży ma-jących do niej utrudniony dostęp

 7. osobom ubogim i instytucjom o istotnym znaczeniu społecznym z uwagi na cele fundacji, będącym w trudnej sytuacji materialnej

 8. na rzecz placówek pożytku publicznego, tj. szkół, świetlic, bibliotek, w tym bibliotek szkolnych, domów kultury, klubów czytelniczych w dostępie do książek

 9. w zabiegach medycznych, kuracji bądź rehabilitacji, w ośrodkach i placówkach pol-skich bądź zagranicznych, służących przezwyciężaniu dysfunkcji lub ograniczeń psy-chosomatycznych czy funkcjonalnych w pisaniu i czytaniu

 10. organizowaniu i prowadzenie kół czytelniczych, organizowaniu warsztatów w zakre-sie sztuki pisania i głośnego czytania oraz form arteterapii

 11. imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych związanych z książkami, autorami lub wątkami literackimi

 12. wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży w celach poznawczych lub edukacyj-nych powiązanych z problematyką książek lub wątkami literackimi

 13. pracy z uzdolnioną humanistycznie młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych

 14. dofinansowywanie imprez charytatywnych, happeningów, oraz działań angażują-cych ludzi w zdarzenia popularyzujące „kulturę książki” w ramach wydarzeń plene-rowych, ulicznych, okolicznościowych w środowiskach lokalnych

 15. kształceniu i dokształcaniu kadr służących edukacji i popularyzacji idei „sztuki ksią-żki” oraz poszerzaniu świadomości estetycznej społeczeństwa

 1. Tworzenie i prowadzenie: akcji, kampanii społecznych oraz udział w targach, wystawach, konferencjach, odczytach i innego rodzaju przedsięwzięciach publicznych i branżowych poświęconym sprawom kultury i polityki społecznej.

 2. Tworzenie i prowadzenie witryn internetowych związanych z kulturą, w tym w szcze-gólności z „kulturą książki”: portali o charakterze ogólnoinformacyjnym, tematycznym, serwisów społecznościowych i paneli badawczych.

 3. Tworzenie lub wspieranie tworzenia treści opracowań, raportów, analiz, artykułów lub innego rodzaju przejawów ludzkiej działalności twórczej propagujących „kulturę książki” we wszystkich jej przejawach życia publicznego.

 4. Wydawanie czasopism, gazet, druków periodycznych i książek w wersji elektronicznej oraz drukowanej zawierających treści zgodne z celami Fundacji.

 5. Działalność pomocową i charytatywną mającą na celu wsparcie twórców ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnionej twórczo młodzieży, w tym fundowanie stypendiów i nagród dla twórców, a w szczególności:

 1. wspieranie w tym zakresie innych osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych

 2. finansowanie i organizowanie debiutów lub prób literackich

 3. wsparcie dla działalności twórczej pisarzy i twórców niezależnych

 4. wskazywanie, wyróżnianie, nagradzanie osób, instytucji, środowisk będących dla młodzieży autorytetami moralnymi i merytorycznymi

 5. udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób i instytucji wyróżniających się aktywnością w zakresie określonym przez cele Fundacji

 6. dofinansowywanie wyjazdów młodzieży i artystów na wystawy, targi i inne wy-darzenia kulturalne i artystyczne

 1. Organizowanie działań informacyjnych, kształceniowych, dostępowych zmierzających do rozwijania wrażliwości poznawczej i estetycznej odbiorców słowa pisanego.

 2. Organizowanie działań animacyjnych służących budowaniu indywidualnej tożsamości, światopoglądu czy osobistego charakteru w oparciu o zasoby i kulturę języka polskiego.

 3. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą poprzez:

 1. zadania własne

 2. wspieranie cudzych inicjatyw

 1. Promocję polskiej twórczości literackiej za granicą i zagranicznej w Polsce poprzez:

 1. zadania własne

 2. wspieranie cudzych inicjatyw

 1. Popularyzowanie czytelnictwa książek pośród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym poprzez:

 1. działania aktywizujące i animacyjne na rzecz środowisk pasywnych i wykluczonych

 2. działania na rzecz polepszania komunikacji ludzi różnych pokoleń i epok, poprzez sztukę pisania i czytania służącą utrwalaniu tradycji i więzi międzypokoleniowych

 3. budowanie, umacnianie i utrwalanie relacji międzyśrodowiskowych, międzypoko-leniowych oraz tożsamości wspólnotowej

 1. Wspieranie aktywności społecznej twórców, autorów i wolnomyślicieli wykonujących pracę literacką lub publicystyczną na rzecz istotnych spraw publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 2. ochrony i promocji zdrowia

 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 4. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospo-darczej

 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 8. porządku i bezpieczeństwa publicznego

 9. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 10. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 11. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 1. Promowanie i wspieranie doskonalenia umiejętności wykorzystania słowa pisanego, w dziedzinie pisarstwa i dziennikarstwa, jako form wyrazu artystycznego i uczestnictwa w kulturze.

 2. Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji literackiej języka pol-skiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju świadomości kulturowej Polaków.

 3. Pomoc Polonii i Polakom za granicą w zakresie ułatwienia dostępu do tekstów pisanych w języku polskim, a także w organizacji zbiorów bibliotecznych lub w dostępie do książek w języku kraju zamieszkania.

 4. Całkowite lub częściowe sponsorowanie przekazywania książek, czasopism i innych dru-ków, zawierających treści zgodne z celami Fundacji rożnym instytucjom, a w szczegól-ności przedszkolom, szkołom, bibliotekom oraz innym instytucjom oświatowym, instytu-cjom kultury i zakładom opieki zdrowotnej, zakładom penitencjarnym.

 5. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu korekcyjnego, użytko-wego czy czytelniczego dla poradni i ośrodków specjalistycznych.

 6. Organizowanie i finansowanie pracowni biblioterapeutycznych, terapii i zabiegów reha-bilitacyjnych w oparciu o terapię poznawczą, w ośrodkach i placówkach polskich lub za-granicznych.

 7. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.

 8. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służących kulturze książki lub placówek integracji społecz-nej.

 9. Popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży oraz artystów w dziedzinie sztuk pięknych i sztuki użytkowej w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muze-alnych, festiwali, konkursów, aukcji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kultural-nym i artystycznym.

 10. Wspieranie wprowadzania do praktyki najnowszych kierunków w sztuce i wzornictwie lokalnym, krajowym oraz zagranicznym, wprowadzanie sztuki oraz rozwiązań o charak-terze estetycznym do ośrodków użyteczności publicznej, modernizowanych pomieszczeń:

 1. podnoszenie walorów estetycznych obiektów przemysłowych lub postindustrialnych przekształcanych w obiekty służące „kulturze książki” oraz obiektów sportowych i in-nych miejsc użyteczności publicznej

 2. w których przebywają osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji życiowej, w tym osoby chore, niepełnosprawne, dzieci z rodzin patologicznych, osoby przebywające w ośrodkach wychowawczych, domach starości, hospicjach

 1. Wspieranie i organizowanie nowoczesnych form edukacji i metod kształcenia umiejętno-ści czytania i pisania poprzez:

 1. organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów

 2. organizowanie konferencji i seminariów

 3. wspieranie prac badawczych, studyjnych i eksperymentalnych

 1. Wspieranie, organizowanie i promowanie rozwoju innowacyjnych form bibliotekarstwa i księgarstwa poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac o charakterze badawczym w tym ewaluacyjnym

 2. wypracowywanie i promowanie innowacyjnych modelowych rozwiązań

 3. tworzenie dobrych praktyk i przekazywanie wiedzy

 1. Wspieranie, organizowanie i promowanie innowacyjnych technik i technologii książki po-przez:

 1. tworzenie i udostępnianie narzędzi

 2. tworzenie i udostępnianie otwartych baz danych

 3. wspieranie organizowanie działań o charakterze ewaluacyjnym

 1. Wpieranie, promowanie i organizowanie właściwego stosowania systemu DOI (ang. digi-tal object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

 2. Prowadzenie lub wspieranie systematycznych badań problematyki i rynku książki, a także jej otoczenia, poprzez:

 1. systematyczne monitorowanie społecznych i indywidualnych postaw i zachowań wo-bec książek

 2. badanie związków pomiędzy poziomem czytelnictwa a innowacyjnością społeczną

 3. badanie zmian w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związa-nych z książkami i innymi postaciami dzieł narracyjnych

 1. Wspieranie badań naukowych sprzyjających dokumentacji i zrozumieniu zjawisk „kultury książki”.

 2. Zwiększanie dostępu do literatury z tzw. „domeny publicznej” szkołom oraz rządowym, samorządowym i pozarządowym instytucjom działającym na rzecz oświaty, kultury i wy-chowania.

 3. Organizowanie zbiórek książek od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 4. Pomoc środowiskowa, w tym pomoc rodzinom i osobom, grupom społecznym w trudnej sytuacji przez wyrównywanie szans dostępu do książek.

 5. Wspieranie wydawnictw i publikacji służących popularyzacji książki, czytelnictwa i kom-petencji czytelniczych i pisarskich.

 6. Wspieranie wszelkich działań opartych na twórczym wykorzystaniu fabuły służącym po-pularyzacji i podnoszeniu jakości myślenia narracyjnego we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

§10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i środowisk twórczych uznanych przez Zarząd Fundacji za wartościowe z punktu widzenia celów Fundacji.

  1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może utworzyć i utrzymywać Redakcje, pełniące funkcje merytoryczne i organizacyjne w zakresie obsługi portali (serwisów) interneto-wych, działalności twórczej i wydawniczej.

  2. O utworzeniu lub zlikwidowaniu Redakcji stanowiących każdorazowo nowe organy po-mocnicze Fundacji oraz o powierzeniu im określonego zakresu obsługi portali (serwisów) internetowych, działalności twórczej i wydawniczej decyduje Zarząd za zgodą Rady Fun-dacji.

Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi, wymieniony w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, fundusz założycielski w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

 2. Wartość majątku założycielskiego Fundacji z przeznaczeniem na prowadzenie działalno-ści gospodarczej stanowi kwota pieniężna w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych.

§12

 1. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

 2. Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§13

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów

 2. dotacji, subwencji, grantów

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych

 4. dochodów z festiwali, konkursów oraz licytacji

 5. dochodów z majątku Fundacji

 6. odsetek bankowych, akcji, obligacji, papierów wartościowych

 7. nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy

 8. odpłatnej działalności pożytku publicznego

 9. działalności gospodarczej Fundacji

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców, darczyńców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Zarządu Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przy-jęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spad-kowe.

§14

 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw-nej, które dokonają darowizny lub subwencji albo innego przysporzenia o wartości co naj-mniej 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych lub kwoty przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość tej kwoty, wpłatą na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fun-dacji”.

 2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.

§15

 1. Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności, w tym działalności nieodpłatnej i działalności odpłatnej w zakresie pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych dzia-łalności, należy do Zarządu Fundacji.

§16

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§17

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Ko-misji Rewizyjnej, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymie-nieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w sto-sunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powino-wactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szcze-gólności członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekaza-nie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

 3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-sunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statuto-wego celu Fundacji

 4. zakupie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

 1. Czynności dokonane z naruszeniem ust. 1 powyżej, są nieważne.

Rozdział V – Działalność Fundacji

§18

 1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatną i nieodpłatną dzia-łalność pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa odrębna uchwała Zarządu. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyo-drębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 2. Pobierane opłaty za prowadzone działania Fundacji w ramach odpłatnej działalności po-żytku publicznego nie mogą przekraczać kosztów realizacji działań, których dotyczą.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statuto-wych, z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.

 4. Nie może pokrywać się zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 5. Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie działal-ności statutowej.

 6. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

§18a

1. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.

2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Fundacji tworzą Radę Pracowników.

3. Członkostwo w Radzie Pracowników nabywane jest automatycznie z chwilą nawiązania stosunku pracy z Fundacją.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Pracowników nawet w przypadku nawiązania stosunku pracy z Fundacją.

5. Członkostwo w Radzie Pracowników ustaje automatycznie z chwilą zakończenia stosunku pracy z Fundacją.

6. Do kompetencji Rady Pracowników należą:

   1. opiniowanie projektów strategii oraz programów uchwalanych przez Zarząd

   2. konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działal-ności statutowej Fundacji

   3. wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacji

   4. tworzenie zespołów roboczych działających przy Radzie złożonych z pracowników Stowarzyszenia w celu wypracowywania i realizacji najlepszych rozwiązań systemo-wych w sferze działalności statutowej Fundacji

   5. stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy Radą Pracowników a Zarządem

   6. podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy Zarządem Fundacji w celu efektywnej realizacji działań statutowych

7. Spotkania Rady Pracowników odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku i są protokołowane.

8. Opinie Rady Pracowników zapadają w formie uchwał zatwierdzonych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Członkowie Rady mogą ustalić tajny tryb głosowań mocą stosownej uchwały.

9. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez członków Rady Pracowników podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu Fundacji. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.

10. Przedstawiciel Rady Pracowników posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniach Zarządu Fundacji.

11. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 10 jest wybierany bezwzględną większością głosów podczas spotkania Rady Pracowników, w którym bierze udział co najmniej połowa członków Rady.

§19

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prze-pisami prawa.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

  1. drukowanie gazet (PKD-18.11.Z)

  2. pozostałe drukowanie (PKD-18.12.Z)

  3. introligatorstwo i podobne usługi (PKD-18.14.Z)

  4. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD-18.20.Z)

  5. produkcja gier i zabawek (PKD-32.40.Z)

  6. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-32.99.Z)

  7. sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD-46.49.Z)

  8. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.19.Z)

  9. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.61.Z)

  10. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizo-wanych sklepach (PKD-47.62)

  11. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.78.Z)

  12. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD-47.91.Z)

  13. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targo-wiskami (PKD-47.99.Z)

  14. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD-49.31.Z)

  15. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD-49.39.Z)

  16. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD-55.10.Z)

  17. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD-55.20.Z)

  18. pozostałe zakwaterowanie (PKD-55.90.Z)

  19. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD-56.10.A)

  20. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD-56.29.Z)

  21. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD-56.21.Z)

  22. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłącze-niem w zakresie oprogramowania (PKD-58.1)

  23. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD-58.2)

  24. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD-59.11.Z)

  25. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD-59.20.Z)

  26. działalność związana z oprogramowaniem (PKD-62.01)

  27. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i kompute-rowych (PKD-62.09.Z)

  28. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (PKD-63.11)

  29. działalność portali internetowych (PKD-63.12.Z)

  30. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD-63.9)

  31. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłą-czeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD-64.99.Z)

  32. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z)

  33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycz-nych (PKD-72.20.Z)

  34. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD-70.21.Z)

  35. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarcze (PKD-70.22.Z)

  36. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycz-nych (PKD-72.20.Z)

  37. działalność agencji reklamowych (PKD-73.11.Z)

  38. badanie rynku i opinii publicznej (PKD-73.20.Z)

  39. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD-78.10.Z)

  40. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD-78.30.Z)

  41. działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD-82.20.Z)

  42. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-82.99.Z)

  43. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD-84.12.Z)

  44. wychowanie przedszkolne (PKD-85.10.Z)

  45. szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD-85.32.C)

  46. pozaszkolne formy edukacji (PKD-85.5)

  47. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B)

  48. działalność wspomagająca edukację (PKD-85.60.Z)

  49. działalność fizjoterapeutyczna (PKD-86.90.A)

  50. działalność paramedyczna (PKD-86.90.D)

  51. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-86.90.E)

  52. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD-87.20.Z)

  53. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-88.99.Z)

  54. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD-90.0)

  55. działalność obiektów kulturalnych (PKD-90.04.Z)

  56. działalność bibliotek (PKD-91.01.A)

  57. działalność muzeów (PKD-91.02.Z)

  58. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD-90.03.Z)

  59. działalność bibliotek i archiwów (PKD-91.01)

  60. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD-92.00.Z)

  61. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-94.99.Z)

  62. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD-96.09.Z)

 3. Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podsta-wie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.

§20

 1. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyo-drębnionych zakładów.

 3. Zarząd Fundacji może do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowa-dzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

 4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

 5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego Dyrektora podejmuje Zarząd Fundacji.

 6. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 7. Dyrektor zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 8. Dyrektor zakładu jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.

 9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora zakładu określa Regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 10. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Rozdział VI − Władze Fundacji

§21

 1. Organami Fundacji są:

 1. Fundator

 2. Rada Fundacji

 3. Zarząd Fundacji

Fundator

§22

 1. Do kompetencji Fundatora, poza innymi przypadkami wskazanymi w Statucie, należy:

 1. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

§23

 1. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji, przejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§24

 1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.

 2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie rady Fundacji mogą być w każ-dym czasie odwołani.

 3. Rada Fundacji powoływana jest na dwuletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji

§25

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Prze-wodniczącym.

 2. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§26

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.

 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie powinno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.

 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§27

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków.

 2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§28

 1. Do kompetencji Rady Fundacji, poza innymi przypadkami wskazanymi w Statucie, należy:

 1. nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyj-nych

 2. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji

 3. badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fun-dacji i sprawozdań finansowych Fundacji

 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu

 5. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji

 6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

 7. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji

 8. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd

 9. opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji

 10. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji

 11. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji

 12. zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów

 13. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czyn-ności Zarządu, a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń

§29

 1. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe

 3. z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać zwrot diet za czas trwania posiedzeń lub zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu poniesionych wydatków

 4. na wniosek Przewodniczącego Rady za sprawowanie funkcji mogą otrzymywać wy-nagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-nego za rok poprzedni

 1. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświad-czenia o spełnieniu przez te osoby wymogów wyżej określonych i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji.

Zarząd

§30

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany przez Funda-tora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Pre-zesa Zarządu.

§31

 1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej po-łowy jego składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podejmuje Prezes Zarządu samodzielnie.

 3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

 4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem dla Fundatora lub Rady Fundacji, a w szczególności:

  1. organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej Fundacji

  2. określanie celów i zadań dla jednostek terenowych Fundacji

  3. opracowywanie projektów i programów rozwoju i działania Fundacji

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

  5. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji

  6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

  7. podejmowanie decyzji w sprawach:

  1. kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

  2. określania sposobu wykorzystania nadwyżek finansowych i zasad lokowania wolnych środków

  3. powoływania, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych Fundacji

  4. udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.

§32

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:

 1. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie

 2. Dwaj inni członkowie zarządu, lub członek zarządu wspólnie z odpowiednio umo-cowanym pełnomocnikiem

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upo-ważniona przez Zarząd.

 2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo Członek Zarządu lub Pełnomocnik Fundacji.

Rozdział VII – Tworzenie oddziałów, połączenie z innymi fundacjami

§33

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jedno-myślnej uchwały.

§34

 1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją .

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fun-dacji.

 3. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Fundator, po za-sięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział VIII – Likwidacja Fundacji

§35

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia Fun-datora po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozosta-łego majątku Fundacji.

 3. Fundacja ulega likwidacji w przypadku śmierci Fundatora względnie w przypadku długo-trwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania. W takim przy-padku decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i dowołuje Rada Fundacji.

 5. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, przeznacza się na cele statutowe Fundacji, lecz może zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz innej instytucji lub Fundacji, której działalność odpowiada temu celowi Fundacji, a działającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Usta-wy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Rozdział IX – Zmiana Statutu

§36

 1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie jest dokonywane przez zmianę Statutu Fundacji.

 2. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia Funda-tora lub Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 3. Zmiana Statutu może dotyczyć istotnych celów Fundacji, jednak wyłącznie za zgodą Fun-datora.

 4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział X – Postanowienia końcowe

§37

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 2. Rokiem obrotowym fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna w dniu rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2014 r.

 3. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu w przypadkach określonych przez obowią-zujące przepisy biegłego rewidenta powołuje Rada Fundacji.

 4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

Wrocław, dnia 30 stycznia 2014 roku

Informacja o ciasteczkach

Nasz serwis internetowy korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o ty, jak korzystamy z cookies znajdziesz pod tym adresem: https://vando.pl/regulaminy/ciasteczka